Collan-Kollanus-sukuseura ry

Esittely ja historia 

Ajankohtaista 

Seuran jäsenyys

Sukututkimus

Tapahtumia 

Säännöt 

Hallitus 

Kokoukset 

Sukukokous

Valokuvat 

Suvun historiaa 

Sukutaulu Claudius

Sukutaulu Henrik 

Sukutarinoita

Julkaisuja

Tietosuoja

COLLAN-KOLLANUS-SUKUSEURA RY:N

SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi, kotipaikka sekä tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen nimenä on Collan-Kollanus-sukuseura ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi tai sukuseuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on jäsentensä sukutunteen vaaliminen ja kehittäminen.

Tätä varten seura

1. Kerää sukuarkistoa

2. Pitää sukuluetteloa

3. Järjestää sukukokouksia

4. Harjoittaa sukua koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

5. Hoitaa Pieksämäen seurakunnan Vanhan kirkon kirkkomaalla sijaitsevan Claudius ja Henrik Collanuksen ja heidän jälkeensä jääneiden kunniaksi pystytetyn suvun muistokiveä .

Seura voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Seuran kotipaikka on Pieksämäki.

 

2 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi pääsevät kaikki Pieksämäellä vaikuttaneiden Claudius ja Henrik Collanuksesta polveutuneet jälkeläiset puolisoineen ja rintaperillisineen hallituksen hyväksynnällä ja maksamalla jäljempänä määrätyn jäsenmaksun sukuseuran tilille sekä ilmoittamalla yhteystietonsa sukuseuran jäsenluetteloon.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä sukuseuran hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan jäsenyys päättyneeksi vuoden kuluttua eräpäivästä.

 

3 § Jäsenmaksu

Seuran toiminnan tukemiseksi suorittavat varsinaiset jäsenet vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

4 § Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa varsinaisessa sukukokouksessa viideksi vuodeksi kerrallaan valintakokouksesta alkaen valittu hallitus, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haaraumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi perustaa tarvittaessa työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Seuran jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista päättää sukukokous.

 

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6 § Tilien päättäminen

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös asiakirjoineen jätetään tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat palauttavat asiakirjat tarkastettuaan ja allekirjoitettuaan hallitukselle ennen heinäkuun 15 päivää. Tilintarkastuskertomus tulee tehdä jokaisesta tilintarkastuksesta erikseen.

 

7 § Sukukokoukset

Varsinainen sukukokous pidetään joka viides vuosi paikassa ja aikana, jonka hallitus määrää. Seuran kokouksista ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen kokousta sukuseuran kotisivuilla, sähkö- tai kirjepostilla jäsenten antamien yhteystietojen perusteella.

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

b) Lausutaan muistosanat 5-vuotiskautena kuolleista suvun jäsenistä sekä heitä muistaen lähetetään seppelepartio muistokivelle Pieksämäen Vanhalle kirkolle.

c) Esitetään kertomus seuran toiminnasta kuluneelta 5-vuotiskaudelta

d) Esitetään tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset viideltä edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

e) Esitetään seuran toimintasuunnitelma.

f) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä 2 tilintarkastajaa ja heille 2 varamiestä seuraavaa 5-vuotiskautta varten.

g) Määrätään jäsenmaksun suuruus sekä hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset.

h) Käsitellään sukuseuran jäsenten hallitukselle vähintään 2 kk ennen sukukokousta kirjallisesti esittämät asiat.

 

8 § Äänioikeus

Sukukokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella yli 16-vuotiaalla kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti laillisesti koollekutsuttu. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

 

9 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Puretun seuran varat on käytettävä purkamista päättäneen kokouksen määräämällä tavalla seuran tarkoituksen mukaisesti (1 §).

 

10 § Muu päätöksenteko

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Päivitetty 11.10.2013, Ylläpitäjä Rauni Rautanen, email rauni_rautanen@yahoo.fi